Regulamin sklepu Ewa Boszkowska Dobra Codzienność

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na mojej stronie oraz dla innych celów o których mówi moja polityka prywatności

Przy pomocy sklepu internetowego działajacego na stronie ewaboszkowska.pl możesz kupić e-booki stworzone przez autorkę bloga.

Autorką jest Ewa Boszkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Boszkowska Dobra Codzienność, 40-019 Katowice, ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, NIP 6591505716, REGON 528419026. Możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail kontakt@ewaboszkowska.pl   

§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w  sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.

5. Sprzedawca – Ewa Boszkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Boszkowska Dobra Codzienność, 40-019 Katowice, ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 

6. Produkt – treść cyfrowa bez nośnika, wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy

7. Treść cyfrowa bez nośnika – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści  przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ewaboszkowska.pl/sklep

§3 Wymagania techniczne

Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Podczas korzystania ze sklepu w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem ewaboszkowska.pl/polityka-prywatnosci.

§ 4 Zakup

W celu dokonania zakupu Produktu należy : 

wybrać produkt i dodać go do koszyka

Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” po dokładnym sprawdzeniu czy zawartość koszyka się zgadza. Jeżeli zawartość koszyka się nie zgadza, należy ją na tym etapie edytować i zaktualizować koszyk, a następnie ponownie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”

Wypełnić formularz zamówienia podając wymgane dane i przejść do procedury płatności poprzez przycisk „Kupuję i płacę”

Wybrać określony sposób płatności i dokonać płatności

2. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Klient będący osobą fizyczną może żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doręczono Produkt. Faktura (bez VAT) zostanie wówczas  przesłana drogą elektroniczną.

§5 Sposoby płatności

Dostępne metody płatności to przelew bankowy oraz szybkie przelewy elektroniczne. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań,

Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Produktu.

W przypadku płatności za pomocą szybkiego przelewu elektronicznego zakupiony przez Klienta Produkt będzie dostępny do ściągnięcia natychmiast po dokonaniu płatności bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu (możliwe jest kilku-kilkunastominutowe opóźnienie). Do Klienta jest wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia.

 W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

§ 6 Korzystanie z Produktu

1. Produkt jest treścią cyfrową,  wobec czego, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi)

2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@ewaboszkowska.pl

§ 7 Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy 

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres kontakt@ewaboszkowska.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.lawyerka.pl/polityka-prywatnosci.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wskazuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.